mt_ignore

Pismo Skarbnika w sprawie składek od 01 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że Naczelna Rada Lekarska ostatecznie uchwaliła wysokość składki na poziomie 60 zł/mies. od 01.01.2015 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę dyspozycji bankowych aby uniknąć tworzenia się zaległości.

Jerzy Skrobisz

Skarbnik WIL

Szczegółowe informacje o zasadach naliczania składek i jej wysokości  (tutaj)

 

 

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

 

Poniedziałek 30 marca 2015 15:11

Informujemy o wolnych miejscach na

 

 

Warsztaty spirometryczne

p.t: Spirometria – aspekty praktyczne badania. Warsztat dla POZ.

Wykładowca : dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

z Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu

 

 

PROGRAM SPOTKANIA

1. Znaczenie diagnostyczne badania spirometrycznego.

2. Technika wykonania badania.

3. Interpretacja wyników.

4. Najczęstsze problemy i błędy w ocenie badania.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 09.04.2015 W Sali Konferencyjnej Wielkopolskiej Izy Lekarskiej przy al. Niepodległości 37 , Poznań w godzinach od 18:30 do 20:30

Lekarzom przysługują 2 punkty edukacyjne

Zapisy: odz@wil.org.pl lub 601 799 706

Poniedziałek 30 marca 2015 12:07

W odpowiedzi na pytanie Prezesa NRL dotyczące konieczności ewidencjonowania na kasie fiskalnej czynności udzielania bez wynagrodzenia porad lekarskich zakończonych zwykle wystawieniem przez lekarza prowadzącego  praktykę lekarską recept dla siebie (tzw. recepta „pro auctore”) lub członka swojej rodziny (tzw. recepta „pro familiae”), jak również nieodpłatnego świadczenia usług opieki medycznej na rzecz osób nieuprawnionych do uzyskania recepty „pro familiae” (np. innych lekarzy bądź członków dalszej rodziny) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman wyjaśnił, iż  czynności takie nie są objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej pod warunkiem, iż będą to usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Argumentację Ministerstwa Finansów można streścić w następujący sposób. Na kasie fiskalnej ewidencjonowana powinna być „sprzedaż” w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.)[1]. Do sprzedaży w rozumieniu tej ustawy zalicza się m.in. odpłatne świadczenie usług. W pewnych przypadkach przewidzianych w ustawie (art. 8 ust. 2 u.p.t.u.) czynności nieodpłatne mogą być również potraktowane jako świadczenia odpłatne tj. czynności mieszczące się w definicji sprzedaży. Od zrównania czynności nieodpłatnej z odpłatną można odstąpić w oparciu o art. 26 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.[2] w przypadku, gdy odstępstwo takie nie będzie prowadziło do zakłóceń konkurencji. Niebezpieczeństwo zakłócenia konkurencji nie wystąpi w przypadku czynności zwolnionych z podatku, a takimi są na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. W rezultacie czynności takie nie są objęte zakresem art. 8 ust. 2 u.p.t.u. (tj. nie należy ich traktować tak jak czynności odpłatnych) i tym samym nie mieszczą się w definicji sprzedaży, a zatem nie są objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej.  [1] ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.),

[2] Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

 

Poniedziałek 30 marca 2015 10:05

Informujemy o ostatnich wolnych miejscach na akredytowany przez Polską Radę Resuscytacji kurs ALS (Advanced Life Support) – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, który odbędzie się w dniach 16- 17 maja 2015 r. w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej

Cele kursu

  • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.
  • Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
  • Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia- elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Czytaj więcej...

Piątek 27 marca 2015 11:03

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału

XIII Ogólnopolskiej

Wystawie Malarstwa Lekarzy,

która  odbędzie  się  w  dniach  

24 -  29  maja  2015  roku 

w  Klubie  Lekarza  w  Łodzi 

 

 

Na coroczną, Ogólnopolską  Wystawę  Malarstwa  Lekarzy  Komisja  Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza już po raz trzynasty,  także w maju - kontynuując tym samym tradycję wiosennych wernisaży.

Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem  w  Wystawie  prosimy o dostarczenie  swych dzieł do Okręgowej Izby Lekarskiej  w  Łodzi  (93-005 Łódź, ul. Czerwona 3)  do  8  maja  br.

Obrazy  mogą  być wykonane w dowolnych technikach i  formatach  oraz  opatrzone  następującymi  danymi: tytuł,nimię i nazwisko  autora,  rodzaj  jego  specjalizacji,  miejscowość zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2  prace  od jednego autora ze względu na ograniczenia powierzchni  wystawienniczej. 

Kontynuując  tradycję  zapoczątkowaną  podczas  ubiegłorocznej edycji Wystawy planujemy przeprowadzenie  konkursu, w  którym prace oceni jury złożone z trójki  profesjonalistów.

Wernisaż Wystawy  odbędzie  się  24  maja  2015 roku (niedziela) o godzinie  1700 w Klubie Lekarza w Łodzi  przy ul. Czerwonej 3, a Wystawa  potrwa  do  29  maja br.

Serdecznie zapraszamy Autorów i Wszystkich  zainteresowanych  twórczością lekarzy.

 

Kontakt:  Iwona  Szelewa,   tel.  42/683 17 01, fax. 42/683 13 78, adres  internetowy: biuro@oil.lodz.pl

Piątek 27 marca 2015 11:00


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna