mt_ignore

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

 • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
 • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
 • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

Piątek 31 października 2014 12:48

Wielkopolska Izba Lekarska zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym "Profilaktyka, wczesna diagnostyka i leczenie raka błony śluzowej trzonu macicy".

Program: 
1. Charakterystyka morfologiczna raka endometrium,
2. Nowoczesne metody wczesnej diagnostyki,
3. Zasady leczenia chirurgiczno- onkologicznego,
4. Podstawy profilaktyki.

Kurs odbędzie się w dniu 02 grudnia 2014 r. w godz. 17 00 -20 15 w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy al. Niepodległości 37 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak.

Uczestnikom przysługuje 3 punkty edukacyjne.

Koszt udziału to 50 zł. Wystawiamy fakturę VAT.

Zapisy:
61 852 58 60 w.220 lub 601 799 706 lub ksztalcenie@wil.org.pl

Czwartek 30 października 2014 09:07

Sekcja Leczenia Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich
Polski Klub Przepuklinowy 
I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM
Katedra i Zakład Anatomii UJ CM

oraz
Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących

 

serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą leczenia olbrzymich przepuklin brzusznych pn. 
„Chirurgia tzw. „olbrzymich” przepuklin brzusznych 
– specyfika polska czy międzynarodowy problem?”
.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2014 w Krakowie.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: www.herniakrakow.pl

Wtorek 28 października 2014 10:50

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2015 r. we Wrocławiu.

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem (10 punktów za wygłoszenie referatu i / lub punkty za udział bierny).
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie informacji o konferencji wśród współpracowników.
Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach.

KOMUNIKAT

 

Wtorek 28 października 2014 10:48

Serdecznie zapraszamy do udziału
w III KONGRESIE PRAWA MEDYCZNEGO

Organizator: 
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego 
we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie

Termin:
4-5 grudnia 2014 roku

Miejsce obrad:
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 22


Zarys programu III Kongresu Prawa Medycznego:

 • Klauzula sumienia - prawa pacjenta i personelu medycznego a obowiązki szpitala
 • Dyrektywa transgraniczna - stan prawa i orzecznictwa po roku obowiązywania
 • Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zmierzch czy rozkwit?
 • Pakiet onkologiczny a prawa pacjenta i obowiązki podmiotu leczniczego
 • Przeprosiny w relacji lekarz - pacjent, czyli wpływ polityki szczerości na roszczenia cywilnoprawne
 • Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki za błąd lekowy
 • Roszczenia pacjentów za szkody powstałe w ratownictwie medycznym
 • Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle Konstytucji RP i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
 • Ograniczenie zdolności do czynności prawnych a prawa pacjenta w świetle rządowego projektu zmian Kodeksu Cywilnego
 • Zgoda zastępcza na leczenie w praktyce sądowej
 • Postepowanie z pacjentem ubezwłasnowolnionym w praktyce szpitalnej

·         Prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle działalności Rzecznika Prawa Obywatelskich

Informacje szczegółowe dotyczące uczestnictwa i opłat wraz z formularzem zgłoszenia on-line znajdą Państwo na stronie internetowej: www.prawomedyczne2014.pl

Czwartek 23 października 2014 08:54

Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień  z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas  fiskalnych), które to rozporządzenie będzie obowiązywało w latach 2015-2016 r.

 

W przygotowanym projekcie utrzymano na dotychczasowym poziomie limit kwotowy, którego przekroczenie powoduje konieczność zainstalowania kasy fiskalnej (20.000 zł), jednakże ograniczono grupę podmiotów, które mogą z tego zwolnienia korzystać. Możliwości korzystania z tego zwolnienia pozbawiono jednak m. in. podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Powyższe oznacza, że zarówno lekarze jak i lekarze dentyści prowadzący praktyki indywidualne i grupowe będą zobowiązani do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych bez względu na wielkość tej sprzedaży. Nie ulega natomiast zmianie sytuacja lekarzy kontraktowych świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych – o ile nie przyjmują dodatkowo pacjentów w ramach własnych gabinetów nie będą zobowiązani do zakupienia kas fiskalnych. Dotyczy to również lekarzy przyjmujących w gabinetach wyłącznie pacjentów ubezpieczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

W przypadku lekarzy, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia. Przypomnijmy, iż obecnie zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót w wysokości 20.000 zł.  W ramach tego obrotu uwzględnia się tylko przychody z usług świadczonych na rzecz pacjentów indywidualnych (bez świadczeń w ramach NFZ).

W przypadku lekarzy, którzy do końca 2014 r. nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r.

 

Projekt nowego rozporządzenia jest aktualnie na etapie konsultacji, uzgodnień i opiniowania. Należy się spodziewać podpisania i wydania tego rozporządzenia w listopadzie 2014 r.


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna